Üdvözöljük iskolánk weboldalán

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

István Király Baptista Általános Iskola

Intézményi tanfelügyeleti értékelés

2023. március 08.

 

1. Pedagógiai folyamatok

A tevékenységek értékelése:

A stratégiai és operatív tervezés koherenciájának megvalósulása.

kiemelkedő

Az intézményi stratégiai dokumentumok és a köznevelési célok összhangjának megvalósulása.

kiemelkedő

A stratégiai tervek megvalósulásának elősegítése a tanévekre bontott éves tervek alkalmazásával.

kiemelkedő

Az éves tervek és a beszámolók összhangjának megvalósulása.

megfelelő

A pedagógiai folyamatok követhetők a pedagógusok és az intézmény dokumentumaiban.

kiemelkedő

Az intézményi célok elérését támogató ellenőrzési rendszer működtetése.

megfelelő

Az intézményi önértékelési rendszer jogszabálynak megfelelő működtetése.

kiemelkedő

A pedagógiai program alapelveivel és követelményeivel összhangban álló mérési, ellenőrzési és értékelési rendszer működtetése.

kiemelkedő

Az ellenőrzés és a mérés, értékelés eredményeinek rendszeres visszacsatolása.

fejleszthető

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A tevékenységek értékelése:

A pedagógiai programban meghatározottaknak megfelelő személyiségfejlesztési feladatok megvalósulása.

kiemelkedő

A tanulók személyes és szociális képességeinek fejlesztése és nyomon követhetőségének megvalósulása.

kiemelkedő

A tanulók szociális hátrányainak enyhítésére kidolgozott rendszer működtetése.

megfelelő

A pedagógiai programmal összhangban lévő önálló tanulástámogatási gyakorlat megvalósítása.

megfelelő

A pedagógiai programmal összhangban álló egészséges és környezettudatos életmódra nevelés támogatása.

kiemelkedő

A pedagógiai programban megfogalmazott közösségfejlesztési feladatokkal összhangban lévő tanulói együttműködés támogatása.

megfelelő

A több szinten és eredményesen szerveződő közösségépítő programok megvalósulása.

kiemelkedő

 

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények

A tevékenységek értékelése:

Az eredményességi mutatók nyilvántartása, az eredmények rendszeres elemzése és azok visszacsatolásának megvalósulása.

fejleszthető

A kiemelt nevelési és oktatási célok elvárásainak megfelelő eredmények teljesülése.

kiemelkedő

A belső és külső mérési eredmények intézményi szintű közös elemzése, a szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása.

megfelelő

Kidolgozott és gyakorlatban működő a tanulók tanulási útjának követése.

megfelelő

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A tevékenységek értékelése:

A pedagógusok többszintű együttműködésének és szakmai munkájuk intézményi célokkal összhangban történő megvalósulása.

kiemelkedő

Rendszeres, magas színvonalú belső tudásmegosztás.

kiemelkedő

Folyamatos és hatékony, több csatornán működő kommunikációs rendszer működése.

kiemelkedő

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A tevékenységek értékelése:

A pedagógiai program céljainak megvalósítását támogató partneri kapcsolatok kialakítása.

megfelelő

A partnerekkel való együttműködés az intézményi dokumentumokban szabályozott.

kiemelkedő

A partnerek tájékoztatása rendszeres, szabályozott.

kiemelkedő

Az intézmény közéletben való részvétele nyomon követhető.

kiemelkedő

 

6. A pedagógiai működés feltételei

A tevékenységek értékelése:

Az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő infrastuktúra biztosítása.

megfelelő

A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelésének, oktatásának megfelelő tárgyi környezet kialakítása.

kiemelkedő

Rendszeres és nyomon követhető IKT-eszközhasználat.

kiemelkedő

Átgondolt, tervezett, az intézmény pedagógiai értékeinek, céljainak megfelelő humánerőforrás-szükséglet biztosítása.

kiemelkedő

Magas szintű és hatékony szervezeti kultúra megléte jellemző.

kiemelkedő

Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő tevékenysége megvalósul.

kiemelkedő

Szabályozott felelősség- és hatáskörmegosztás.

kiemelkedő

A munkatársak döntéselőkészítésbe való bevonása.

kiemelkedő

Innovációra nyitott szervezeti kultúra működése.

kiemelkedő

 

7. Az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvben meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés

A tevékenységek értékelése:

A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban meghatározott célok és a pedagógiai program összhangja.

kiemelkedő

Az intézményi tervezési dokumentumok alapja a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása.

megfelelő