Különös közzétételi lista

2018-2019.

 

 

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

Az intézmény neve: István Király Baptista Általános Iskola

 

Az intézmény székhelye: 4482 Kótaj, Szent István u. 5.

 

Az intézmény alapító szerve: Kótaj Község Önkormányzata

 

Az intézmény fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

 

 

 1. 1.    A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket:

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az iskola igazgatója

 • a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy elutasító döntést hoz,
 • értesíti a szülőt a döntést megalapozó indokolással,
 • értesítésben felhívja a figyelmet a fellebbezés lehetőségére,
 • átvétel esetén értesíti az előző iskola igazgatóját.

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be.

Az iskolába felvett tanulót, a magántanulót is az iskola tartja nyilván.

További felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon, legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására, rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra kell hozni.

További felvételi, átvételi kérelmek esetén az intézmény köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.

 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a településen van.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladat-ellátási helye található.
 • Ha az iskola a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetű tanuló az a tanuló, akinek:

 • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található
 1. 2.  A beiratkozásra meghatározott idő

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése szerint: „Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.”

A beiratkozás előtt az intézmény honlapján és a hirdető táblákon közzé tesszük ennek pontos időpontját.

 

3.A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

 

Sorszám

Iskolai osztály

fiú

lány

összesen

 

1.

1.a

11

9

20

2.

1.b

10

9

19

3.

2.a

8

8

16

4.

2.b

8

8

16

5.

3.a

11

6

17

6.

3.b

6

10

16

7.

4.a

8

14

22

8.

4.b

9

13

22

9.

5.a

6

13

19

10.

5.b

9

9

18

11.

6.a

6

12

18

12.

6.b

11

6

17

13.

7.a

9

8

17

14.

7.b

9

7

16

15.

8.a

11

5

16

16.

8.b

6

9

15

Összesen

138

146

284

 

Létszámadatok:

 

 • Tanulói létszám:                                              284
 • Tanulócsoportok száma:                                  16
 • Napközis csoportok száma:                             5
 • Tanulószobai csoportok száma:                                   3
 • Magántanulók száma:                                       1
 • Sajátos nevelési igényű tanulók száma:             8
 • Összes étkező                                                 221
 • Térítés nélkül étkező:                                      221
 • Kedvezményesen étkező:                                -

 

4. Díjfizetési kötelezettség

           

Az intézmény tanulóit térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség nem terheli.

 

5. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

 

http://baptistaoktatas.hu/adat/intezmeny/22/fajlok/fenntartoi-ertekeles-istvan-kiraly.pdf

 

6. Az intézmény nyitva tartásának rendje

 

Az intézmény a nyitva tartását az alábbi rend szerint határozza meg:

 

Hétfő  :     700 –tól 1800-ig

Kedd :      700 –tól 1800-ig

Szerda :    700 –tól 1800-ig

Csütörtök:700 –tól 1800-ig

Péntek:     700 –tól 1800-ig

Szombat :   -

Vasárnap :  -

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig tart nyitva.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.  Az ettől korábbi érkezéshez – indokolt esetben- szülői kérelem és igazgatói engedély szükséges.

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45óra között kell megérkezniük.

 

 

Csengetési rend:

 

           

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

 

1.

8.00

8.45

2.

8.55

9.40

3.

10.00

10.45

4.

10.55

11.40

5.

11.55

12.35

6.

12.45

13.30

7.

14.00

14.45

 

 

7.Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az éves munkaterv az intézmény honlapján, a Dokumentumok helyen megtalálható.

 

 

8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

 

http://istvan-kiraly.baptistaoktatas.hu/a-pedagogiai-szakmai-ellenorzesek-megallapitasai

 

 

9. A Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai program

A Szervezeti és működési szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai program az intézmény honlapján, a Dokumentumok helyen megtalálhatók.

 

 

 

10. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Sor

 

szám

Pedagógus azonosító száma

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

1.

72313983400

Tanító

főiskola

Tanító/

magyar szakos tanár

2.

73305943654

Tanár

főiskola

Tanár/

angol szak

3.

72877887417

tanár – igazgatóhelyettes

főiskola

Tanár/

orosz-történelem

szak, közoktatási vezető

4.

72865928150

Tanító

egyetem

Tanító/református hitoktató, ember- és társ. ism. műv. ter.,

okleveles teológus

5.

71444166912

Tanár

főiskola

Tanár/

földrajz

számtech. szak

6.

79759129462

tanító – igazgató

főiskola

Tanító

Közoktatási vezető

7.

71444280336

Tanító

egyetem

Tanító/

magyar nyelv és irodalom műv. ter.,

okleveles teológus

8.

71444656931

Tanár

főiskola

Tanár/

magyar

történelem szak

9.

79283201609

Tanár

főiskola

Ált. iskolai tanár/

biológia

testnevelés szak

10.

72287450969

Tanár

egyetem

Tanár/

szociálpedagógus-

okl. technika szak.

11.

73363114698

Tanár

egyetem

Tanár/

angol

történelem szak

12.

78809523525

tanító – igazgatóhelyettes

főiskola

Tanító, népművelés

spec.koll.

13.

72325831582

Tanító

főiskola

Tanító, bábkészítés

spec.koll.

Közoktatási vezető

14.

73267765194

Tanító

főiskola

Tanító/

magyar nyelv és irodalom műv. ter.,

 

15.

73135217007

Tanító

főiskola

Tanító

magyar nyelv és irodalom műv. ter.,

16.

78168812099

Tanító

főiskola

Tanító, népművelés

spec.koll.

17.

78847758115

Gyógypedagógus

főiskola

Gyógypedagógus/

tanulásban akadályozottak pedagógiája

18.

77562176385

Tanító

főiskola

Tanító/

magyar nyelv és irodalom műv. ter.,

19.

75077091901

Tanító

főiskola

Tanító, ének és népművelés

szakk. koll.

20.

75669795787

Tanár

főiskola

Tanár/

történelem

műv. szerv. szak

fejlesztőpedagógus

21.

73286311407

Tanár

egyetem

Tanár/

angol szak

22.

72260751711

Tanító

főiskola

Tanító, ének, pedagógia szakk. koll.

23.

73106825785

Tanító

egyetem

Tanító/

ember- és társ. ism. műv. ter.,

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, ének-zene alapszakos szakember

24.

73074645145

Tanító

főiskola

Tanító

Közoktatási vezető

25.

77976842430

Tanító

főiskola

Tanító, ének-zene szakk. koll.

26.

72865929327

Tanár

egyetem

Tanár/

orosz

testnevelés szak

Tánc-és drámapedagógus

Okleveles teológus

27.

71445509233

Tanár

főiskola

Tanár/

magyar, történelem, kémia szak

28.

73157899816

Tanító

főiskola

Tanító, angol nyelv, testnevelés és sport, mat. műv. terület

 

29.

72298840971

Tanár

főiskola

Tanár/

fizika

matematika szak

Közoktatási vezető

30.

73095594511

Tanár

főiskola

Tanár/

matematika, rajz szak

Tánc-és drámapedagógus

31.

71446600695

Tanár

főiskola

Tanár/

matematika, szám. tech. szak

 

 

Pedagógus munkakörben dolgozók   

 

 

 

1-4. évfolyam

5-8. évfolyam

Összesen

 

Teljes munkaidős

16

11

27

    ebből nő

15

10

25

Részmunkaidős

-

1

1

   ebből nő

-

1

1

Óraadó

-

2

2

  ebből nő

-

2

2

Összesen

16

14

30

  ebből nő

15

13

28

 

11. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma: 3 fő

 

Sorszám

Munkaköre

Végzettsége

Szakképzettsége

 

1.

Iskolatitkár

 

szakközépiskolai érettségi

Ügyintéző titkár

 

2.

Pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

 

 

3.

 

Rendszergazda

főiskola

Ált. iskolai tanár/

földrajz

számtech. szak

 

Egyéb munkakörök

 

1.

Gazdasági dolgozó

 

szakközépiskolai érettségi

Pénzügyi ügyintéző

2.

Kisegítő/takarító

8 általános

 

 

3.

Kisegítő/takarító

gimnáziumi érettségi

 

 

4.

Kisegítő/takarító

szakmunkás - női szabó

Női szabó

 

5.

Kisegítő/takarító

szakmunkás-felszolgáló

Felszolgáló

 

6.

 

Kisegítő/takarító

gimnáziumi érettségi

 

7.

Műszaki dolgozó

szakmunkás

Víz-, gáz-, központi fűtés szerelő

8.

 

Kisegítő/udvari munkás

szakmunkás

 

 

 

 

Nem pedagógus munkakörben dolgozók   

 

 

 

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

 

Titkár

1

 

1

    ebből nő

1

 

1

Pedagógiai asszisztens

1

 

1

   ebből nő

1

 

1

Rendszergazda

1

 

1

ebből nő

-

 

-

Gazdasági dolgozó

1

 

1

  ebből nő

1

 

1

Műszaki dolgozó

1

 

1

  ebből nő

-

 

-

Kisegítő dolgozó

5

1

6

  ebből nő

5

 

5

Összesen

10

1

11

  ebből nő

8

 

8

 

 

 

12. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

Országos/iskolai átlagpont

Országos/iskolai átlagpont

Országos/iskolai átlagpont

 

Országos/iskolai átlagpont

 

6. évfolyam

 

 

1491/1531

 

1497/1427

 

1486/1467

1497/1443

Matematika

 

6. évfolyam

 

 

1481/1505

 

1488/1328

 

1494/1467

1503/1442

Szövegértés

 

8. évfolyam

 

 

1617/1714

 

1618/1480

 

1597/1509

1612/1462

Matematika

 

8. évfolyam

 

 

1557/1561

 

1567/1404

 

1568/1433

1571/1470

Szövegértés

 

 


 

 

13. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

Tanév

Osztály

Évismétlők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018.

1.a

-

 

1.b

2 fő (3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott)

 

2.a

-

 

2.b

1 fő (eredménytelen javítóvizsgát tett)

 

3.a

-

 

3.b

2 fő (3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott)

 

4.a

-

 

4.b

-

 

5.a

-

 

5.b

1 fő (eredménytelen osztályozóvizsgát tett)

 

6.a

-

 

6.b

1 fő (eredménytelen javítóvizsgát tett)

 

7.a

1 fő (3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott)

 

7.b

 

1 fő (3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott)

 

8.a

-

 

8.b

-

 

Összesen

 

9 fő

 

 

 


 

14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

 

 

Foglalkozás neve

Igénybevétel

Egyéb igénybevételi
feltétel leírása

Ingyenes

Térítéses

Magyar szakkör 2.o.

X

-

-

Magyar szakkör 4.o.

X

-

-

Táblajáték szakkör 3.o.

X

-

-

Bibliaismeret szakkör 3.o.

X

-

-

Robotika szakkör 3-4. o.

X

-

-

Angol szakkör 5.o.

X

-

-

Angol szakkör 6.o.

X

-

-

Környezetvédelmi szakkör 5-6. o.

X

-

-

Matematika szakkör 5-6.o.

X

-

-

Életmód szakkör 5-6. o.

X

-

-

Énekkar 5-6.o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás –

 tánc 2. o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás –

matematika 3. o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás –

sakk 3-4. o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás –

matematika 4.o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás - színjátszó kör 5-8.o.

X

-

-

Tehetségfejlesztő foglalkozás - matematika 5-8.o.

X

-

-

Sportkör – Aerobik 5-6.o.

X

-

-

Sportkör – Tollas 5-6.o.

X

-

-

Sportkör

X

-

-

Sportkör

X

-

-

Sportkör

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 1.a

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 1.b

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 2.a

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 2.b

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 3.a

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 3.b

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 4.a

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 4.b

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 6. o.

X

-

-

Felzárkóztató foglalkozás 8. o.

X

-

-

         

 

 

 

 

 

15. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

15.1. Házi feladat szabályai

 

Az ismeretanyag átadásának elsődleges színhelye a tanítási óra. A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért a tantárgyak legtöbbjénél szükséges a rendszeres házi feladat. Otthoni feladat adható a témahetek, projektek sikeres lebonyolításához is.

A házi feladat lehet:

 • szóbeli vagy
 • írásbeli munka, vagy
 • egyszerre mindkettő.

A házi feladatok célja, hogy a tanulók:

 • elkészítésükkel elmélyítsék az órán tanultakat,
 • megtanulják önállóan alkalmazni az ismereteiket és
 • segítsék a logikus gondolkodás kialakulását és fejlesztését, a témahét, projekt sikeres megvalósítását.

A szaktanár adhat fel szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is.

A házi feladat ellenőrzése:

 • A szóbeli feladatok ellenőrzése legtöbbször szóbeli feleletek formájában történik.
 • Az otthoni írásbeli munkákat minden esetben ellenőrizni kell.

Az otthoni feladatok jellege függ a tantárgy sajátosságaitól.

Házi feladatok lehetnek:

 • feladatgyűjteményből adott feladatok,
 • tankönyvi kérdésekre adandó válaszok,
 • vázlatkészítés,
 • leíró vagy elemző munkák,
 • házi dolgozat,
 • gyűjtő- vagy kutatómunka (projekt, témahét),
 • számítógépes feladat.

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél figyelembe kell venni a következőket:

 • a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet,
 • vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,
 • a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek.

 

 

15.2. Iskolai dolgozatok szabályai

A tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének rendszere

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Az előírt követelmények teljesítését a szaktanárok az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók:

 • szóbeli felelete,
 • írásbeli munkája vagy
 • gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik.

Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.

 A tanulmányi munka ellenőrzése

 • Év eleji és félévi felmérés: aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozunk.
 • Témazáró dolgozat: az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményét átfogó dolgozatot írnak. Terjedelme: 45 perc, esetenként 2x45 perc. Összefoglalás előzi meg.
 • Tanév végi dolgozat: a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Az időpontot, a témaköröket a tanulókkal tudatni kell.
 • Rövid írásbeli számonkérés: egy adott témában való tájékozottságot, az órára való felkészülést ellenőrzi. 15-20 perces, bármikor megírható, súlya a szóbeli felelettel egyenértékű.
 • Szóbeli felelet: a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésével párhuzamosan tesznek tanúbizonyságot a követelmények elsajátításáról.
 • Minden hónapban legalább egy jegy legyen tantárgyanként.
 • Félévi és év végi osztályzatot/szöveges értékelést az évközi jegyek/szöveges értékelés alapján kapják a tanulók.
 • A szóbeli feleltetés értékelésében részt vehetnek a tanulók.
 • A témakörök végén témazáró dolgozatokat íratunk, amely lehet központi vagy a szaktanár által összeállított feladatlap.
 • Egy nap csak két témazárót írhatnak a tanulók.
 • Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak egy héten belül ki kell javítani, és az érdemjegyeket a diákokkal ismertetnie kell.
 • A témazáró dolgozat idejét és témáját a tanuló legalább 5 munkanappal korábban meg kell ismerje.
 • Dolgozatainak, írásbeli munkáinak érdemjegyeit 7 munkanapon belül meg kell tudja, és a munkájában elkövetett hibákat megnézheti.
 • A tanulók munkáját, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni.
 • A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
 • Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók tanulmányi munkájának értékelése negyedévente, szöveges értékeléssel történik.

 A tanulók tudásszintjének értékelése

 

 

 

TELJESÍTMÉNY